Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018 - 21
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole
ZUS

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności3902
Dane przedsiębiorstwa1154
Dane przedsiębiorstwa3806
Struktura organizacyjna4021
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności3282
Regulamin31
Akty prawne3394
Formularze i wnioski do pobrania3286
Wzory umów3111
Oferty pracy4223
Dane kontaktowe3792
Redakcja27389
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków2618
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1366
dostawa polimeru do odwadniania osadu292
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1541
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1246
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1454
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej2491
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2303
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1288
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20153228
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
przetarg na dostawę paliwa1398
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej36
powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zabezpieczenie konstrukcji betonowych zbiornika wody pitnej109
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki1643
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki36
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.1803
Ogłoszenie taryfy na rok 20163302
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.5822
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III262
wyniki przetargu na budowę studni 6b oraz likwidację studni 6a284
wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej2392
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 1321
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu dotyczacego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 1386
badanie bilansu 20161873
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1414
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1578
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1859
ogłoszenie o przedłużenie taryfy966
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1413
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1835
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP2214
2099
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 1249
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów1219
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 2185
Sukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe1745
Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 11863
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1743
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego6981
2272
Maszynista stacji pomp180
Monter sieci wod- kan131
przetarg nawierzchnie54
przetarg paliwo63
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4706
Drugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw64
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1584
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1952
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników7726
1643
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe239
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie244
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe1057
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.1401
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 81
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach301
wykonanie dokumentacji projektowej SUW1402
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20181369
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 25
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 2258
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1356
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn1397
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową 1742
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach1200
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"1359
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej1366
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.4095
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4829
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.1195
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.1050
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1125
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1290
Dostawa samochodu ciężarowego1100
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu1336
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.584
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu8173
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4717
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów774
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów714
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja621
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.399
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO294
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej410
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel307
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 213342
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"293
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu356
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r343
01.2020326
2021353
201914
2020162
2021157
Wykaz darowizn przekazanych przez 310
305
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki152
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu154
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu154
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu 235
raport308
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach123
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020127
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021124
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego226
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów158
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 190
Kontrola ZUS 2021143
Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych67
Razem213803

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 216534