Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2018-2021
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności2441
Dane przedsiębiorstwa558
Dane przedsiębiorstwa2248
Struktura organizacyjna2343
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności1888
Regulamin31
Akty prawne1867
Formularze i wnioski do pobrania1808
Wzory umów1805
Oferty pracy2569
Dane kontaktowe2171
Redakcja16642
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków1893
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego574
dostawa polimeru do odwadniania osadu80
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a779
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie570
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 736
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej1746
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej1460
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1293
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 455
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20151680
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
przetarg na dostawę paliwa685
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej36
powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zabezpieczenie konstrukcji betonowych zbiornika wody pitnej109
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki842
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki36
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.997
Ogłoszenie taryfy na rok 20161708
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.5121
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III262
wyniki przetargu na budowę studni 6b oraz likwidację studni 6a284
wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1019
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 568
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu dotyczacego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 461
badanie bilansu 20161247
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 670
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 616
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 683
ogłoszenie o przedłużenie taryfy357
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.634
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich334
Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.706
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.286
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP912
762
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 498
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów503
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1457
Sukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe549
Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1544
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 585
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego5712
857
Maszynista stacji pomp179
Monter sieci wod- kan131
przetarg nawierzchnie54
przetarg paliwo63
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa3975
Drugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw64
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny453
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.341
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników5442
355
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe239
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie243
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe185
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.248
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 81
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach301
wykonanie dokumentacji projektowej SUW304
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 2018182
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 25
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 1177
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach200
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn264
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową 1047
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach233
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"212
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej267
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.3305
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 3325
Razem103890

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 106620