Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności5868
Dane przedsiębiorstwa1969
Dane przedsiębiorstwa5902
Struktura organizacyjna6123
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Regulamin31
Akty prawne5304
Formularze i wnioski do pobrania5229
Wzory umów4990
Oferty pracy5350
Dane kontaktowe5680
Redakcja39023
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków3505
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1378
dostawa polimeru do odwadniania osadu303
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1554
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2509
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1475
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej3731
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2317
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2033
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1304
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20155102
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
Sukcesywna dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej -20152637
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1229
Wyniki prztragu: powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej1323
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki2899
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki1255
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.3034
Ogłoszenie taryfy na rok 20165127
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.7062
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III1448
Wyniki przetargu- Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Byt1625
Wyniki przetargu: Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej3914
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 2649
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu: Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 2830
badanie bilansu 20162736
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 2599
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1588
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 3217
ogłoszenie o przedłużenie taryfy1798
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.2725
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu: Dostawqa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.3248
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3893
3777
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2498
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów2456
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 3368
Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2017 3159
Wyniki przetargu- Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 13269
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1766
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego8453
3885
Maszynista stacji pomp180
Monter sieci wod- kan131
przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1263
Unieważnienie przetargu - Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171316
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4716
II prztragu- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171181
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1606
Wynik przetargu- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.3537
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników9480
plan wieloletni 2021-20242405
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe1400
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie1542
wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe2352
wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.2719
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1163
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1391
Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW2781
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20182390
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1190
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 3563
Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach2623
Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 122716
Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 20182812
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach2467
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"2691
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej2634
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.5336
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 6138
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.2550
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.2378
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów2411
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów2634
Dostawa samochodu ciężarowego2496
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu2751
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.1471
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu8187
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20195964
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1608
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1492
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja2564
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.1210
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO1058
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1211
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel1103
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 2131087
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"1053
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu1261
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r2003
01.20202036
20212185
201914
2020998
2021973
Wykaz darowizn 1977
WYKAZ DOFINANSOWAŃ OTRZYMANYCH PRZEZ 1935
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki939
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu980
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu994
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu 1389
raport2101
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach885
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020894
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021848
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego1319
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1095
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 1180
Kontrola ZUS 2021937
Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych166
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie841
Wyniki przetargu - Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie1047
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021773
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021905
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów788
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów877
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego800
Wyniki przetargu - Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego765
Wynik przetargu- wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę dot. przetargu Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy za 766
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020751
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020822
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów-2020858
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2020822
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok837
Wyniki przetargu- Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok855
Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro844
Wyniki przetargu - Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro801
Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej821
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej852
Raport z kontroli WIOŚ 2021752
Wyniki Przetargu -Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.773
wyniki przetargu -Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk754
wyniki prztragu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów760
wyniki przetargu -Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów760
wyniki prztargu - dostawa samochodu ciężarowego776
Unieważnie prztragu-Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu748
Wyniki prztargu -Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2019763
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie7235
Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 709
Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej717
wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r741
wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach712
wyniki przetargu-" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"743
Unieważnienie postępowania - Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018733
wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3768
Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej708
Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej739
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok642
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok1915
Główny ksiegowy/księgowa377
Kierownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi104
Ładowacz - osoba do obsługi śmieciarki785
Wyniki przetargu -Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok665
Regulamin organizacyjny648
2022993
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego19
2022544
Plan wieloletni 2022-2028883
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok418
wyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022293
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021627
przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."1869
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024363
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r. 412
Wykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki1411
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024107
Razem400222

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 407819