Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności6274
Dane przedsiębiorstwa2130
Dane przedsiębiorstwa6355
Struktura organizacyjna6559
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Regulamin31
Akty prawne5684
Formularze i wnioski do pobrania5626
Wzory umów5373
Oferty pracy5551
Dane kontaktowe6093
Redakcja41122
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków3670
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1378
dostawa polimeru do odwadniania osadu303
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1554
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2728
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1475
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej3962
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2317
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2033
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1304
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20155504
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
Sukcesywna dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej -20152873
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1458
Wyniki prztragu: powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej1565
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki3146
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki1486
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.3281
Ogłoszenie taryfy na rok 20165512
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.7291
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III1666
Wyniki przetargu- Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Byt1861
Wyniki przetargu: Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej4175
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 2887
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu: Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 3082
badanie bilansu 20162908
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 2819
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1588
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 3472
ogłoszenie o przedłużenie taryfy1951
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.2968
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu: Dostawqa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.3485
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4252
4146
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2726
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów2688
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 3592
Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2017 3409
Wyniki przetargu- Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 13514
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1766
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego8706
4260
Maszynista stacji pomp180
Monter sieci wod- kan131
przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1487
Unieważnienie przetargu - Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171565
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4716
II prztragu- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171394
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1606
Wynik przetargu- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.3805
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników9849
plan wieloletni 2021-20242405
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe1620
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie1779
wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe2571
wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.2971
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1403
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1621
Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW3036
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20182570
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1413
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 3810
Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach2870
Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 122956
Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 20183025
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach2704
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"2945
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej2882
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.5558
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 6377
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.2804
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.2630
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów2634
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów2866
Dostawa samochodu ciężarowego2753
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu3008
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.1632
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu8187
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20196197
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1754
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1627
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja2945
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.1366
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO1201
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1356
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel1245
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 2131231
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"1194
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu1441
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r2164
01.20202389
20212542
201914
20201148
20211133
Wykaz darowizn 2319
WYKAZ DOFINANSOWAŃ OTRZYMANYCH PRZEZ 2273
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki1083
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu1130
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu1140
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu 1601
raport2468
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach1031
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 20201050
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021987
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego1528
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1248
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 1375
Kontrola ZUS 20211080
Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych166
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie992
Wyniki przetargu - Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie1260
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021917
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 20211089
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów945
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1051
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego955
Wyniki przetargu - Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego916
Wynik przetargu- wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę dot. przetargu Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy za 911
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020905
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020994
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów-20201032
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2020993
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok1012
Wyniki przetargu- Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok1019
Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro1011
Wyniki przetargu - Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro974
Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej993
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1023
Raport z kontroli WIOŚ 2021904
Wyniki Przetargu -Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.938
wyniki przetargu -Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk916
wyniki prztragu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów925
wyniki przetargu -Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów933
wyniki prztargu - dostawa samochodu ciężarowego946
Unieważnie prztragu-Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu912
Wyniki prztargu -Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2019935
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie7420
Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 878
Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej888
wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r905
wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach885
wyniki przetargu-" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"907
Unieważnienie postępowania - Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018904
wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3937
Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej872
Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej900
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok798
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok1915
Główny ksiegowy/księgowa377
Kierownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi104
Ładowacz - osoba do obsługi śmieciarki952
Wyniki przetargu -Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok815
Regulamin organizacyjny816
20221329
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego19
2022706
Plan wieloletni 2022-20281145
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok574
wyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022447
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021958
przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."2449
2023313
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024770
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r. 810
Wykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki3201
Ogłoszenie - sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024442
przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."1770
Informacja o wynikach - badanie sprawozdanie finansowego za lata 2023 i 2024126
Wykonywanie okresowych przegladów konserwacyjnych dla urządzeń transportu bliskiego będących na wyposazeniu spółki Wodociagi Miejskie Bytów Sp. z o.o1004
202482
Plan wieloletni na lata 2022-2028107
Razem441898

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 449495