Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
*2021
* 2018
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności3584
Dane przedsiębiorstwa1029
Dane przedsiębiorstwa3483
Struktura organizacyjna3690
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności2996
Regulamin31
Akty prawne3104
Formularze i wnioski do pobrania2995
Wzory umów2838
Oferty pracy3986
Dane kontaktowe3485
Redakcja25602
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków2473
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1163
dostawa polimeru do odwadniania osadu109
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1335
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1073
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1285
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej2313
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2144
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1849
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1113
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20152945
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
przetarg na dostawę paliwa1233
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej36
powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zabezpieczenie konstrukcji betonowych zbiornika wody pitnej109
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki1474
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki36
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.1631
Ogłoszenie taryfy na rok 20163027
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.5651
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III262
wyniki przetargu na budowę studni 6b oraz likwidację studni 6a284
wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej2161
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 1132
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu dotyczacego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 1201
badanie bilansu 20161731
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1235
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1388
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1637
ogłoszenie o przedłużenie taryfy834
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1236
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1628
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP1940
1861
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 1068
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów1053
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 2013
Sukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe1520
Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 11639
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1524
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego6759
2034
Maszynista stacji pomp179
Monter sieci wod- kan131
przetarg nawierzchnie54
przetarg paliwo63
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4535
Drugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw64
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1344
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1706
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników7438
1407
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe239
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie244
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe865
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.1174
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 81
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach301
wykonanie dokumentacji projektowej SUW1177
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20181148
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 25
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 2066
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1148
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn1185
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową 1584
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach989
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"1121
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej1153
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.3923
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4494
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.967
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.839
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów923
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1065
Dostawa samochodu ciężarowego881
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu1082
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.449
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu7955
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4512
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów639
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów567
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja360
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.261
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO184
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej288
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel182
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 213245
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"173
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu212
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r99
01.202066
202172
201914
202029
202132
Wykaz darowizn przekazanych przez 74
79
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki27
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu28
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu30
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"77
raport44
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach13
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 202014
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 202113
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego62
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów12
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 9
Razem191602

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 194332