Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018 r., zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 2/2019 z dnia 01.10.2019 r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf132,50 kB
SWZ - Wodociągi Miejskie Bytów - fotowoltaika 16.08.2021r. - do ogłoszenia.pdf22 442,09 kB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf1 248,58 kB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf999,36 kB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf963,89 kB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf881,15 kB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf816,64 kB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.pdf814,54 kB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.pdf820,64 kB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi.pdf581,35 kB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf595,66 kB
Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalnia-budynek administracyjny.pdf1 293,83 kB
Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalnia-część osadowa.pdf1 335,79 kB
Projekt budowlano-wykonawczy SUW Bytów.pdf1 287,65 kB
Projekt budowlano-wykonwczy oczyszczalnia-reaktory.pdf1 294,04 kB
Projekt budowlany SUW Mokrzyn.pdf899,96 kB
Projekt budowlany SUW Pomysk Wielki.pdf845,64 kB
Projekt budowlany SUW Rekowo.pdf1 320,27 kB
Przedmiar robót oczyszczalnia - budynek administracyjny.pdf56,65 kB
Przedmiar robót oczyszczalnia - część osadowa.pdf62,45 kB
Przedmiar robót oczyszczalnia - reaktory.pdf56,63 kB
Przedmiar robót SUW Bytów.pdf55,70 kB
Przedmiar robót SUW Mokrzyn.pdf95,52 kB
Przedmiar robót SUW Pomysk Wielki.pdf95,05 kB
Przedmiar robót SUW Rekowo.pdf93,66 kB
SST-E-01 - SUW Ząbinowice,Mokrzyn, Pomysk Wielki.pdf517,54 kB
SST-E-01-1 Oczyszczalnia + SUW Bytów.pdf225,21 kB
Plan instalacji elektrycznej - SUW Bytów.pdf3 828,67 kB
Plan instalacji elektrycznej oczyszczalnia - budynek administracyjny.pdf1 928,06 kB
Plan instalacji elektrycznej oczyszczalnia - część osadowa.pdf1 937,99 kB
Plan instalacji elektrycznej oczyszczalnia - reaktory.pdf1 945,11 kB
Plan instalacji elektrycznej SUW Pomysk Wielki.pdf1 089,92 kB
Plan instalacji elektrycznej SUW Rekowo.pdf968,22 kB
Plan instalacji elektycznej SUW Mokrzyn.pdf880,43 kB
Ogłoszenie nr 2021-BZP 00158212-01 z dnia 2021-08-24 o zmianie ogłoszenia.pdf35,05 kB
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przedłużenie TSO i TZO.pdf935,51 kB
Załącznik Nr 9 do SWZ - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 24.08.2021r..pdf598,55 kB
Pytania i odpowiedzi 25.08.2021r..pdf422,27 kB
2021-08-31-Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przedłużenie TSO i TZO.pdf875,45 kB
Ogłoszenie nr 2021-BZP 00164450-01 z dnia 2021-08-31 o zmianie ogłoszenia.pdf37,31 kB
Pytania i odpowiedzi 01.09.2021r..pdf808,06 kB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf307,89 kB
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust.5 ustawy Pzp - 08.09.2021r..pdf430,39 kB
24.09.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty.pdf1 864,25 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-08-16, godz. 14:25)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-24, godz. 14:08)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 236173