Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Ogłoszenie

 

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie przy ul. Mickiewicza nr 1 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2016 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz audyt podatkowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., a także sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację  majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

2. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

a) objęcie badaniem metodą pełną dokumentów z następujących obszarów: sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, środków trwałych w budowie,

b) gotowość do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

3. Planowany termin zakończenia badania – 20 marca 2017 rok.

4. Oferta powinna zawierać:

a) informacje o oferencie: firma i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych rewidentów, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, skład zespołu realizującego badanie;

b) cenę netto za przeprowadzenie audytu podatkowego wraz z badaniem sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania oraz warunki płatności (cena obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia rewidenta);

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

d) zaświadczenie o numerze klasyfikacyjnym REGON;

e) zaświadczenie o NIP

f) zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

g) certyfikat potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego;

h) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem firmy oferenta oraz dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.” w terminie do 20.10.2016 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., ul. Mickiewicza nr 1, 77-100 Bytów

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 31 października 2016 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2016-10-05, godz. 12:16)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2016-11-16, godz. 07:07)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 439436