Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając w oparciu  w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.
ogłasza przetarg nieograniczony na  

 

„Sukcesywną dostawę kruszywa i świadczenie
usług transportowo - sprzętowych
dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o.
na terenie Gminy Bytów”

Załączniki:

  • SIWZ.pdf 
  • oferta zał. nr 1.doc 
  • oświadczenie zał. nr 2.pdf 
  • wzór umowy zał. nr 3.pdf