"Wodociagi Miejskie Bytów" Spółka z o.o., 
prowadzi  następujące rejestry:
  1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej)
  2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki
  3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  4. Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
  5. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń)
  6. Rejestr umów zawieranych przez "Wodociagi Miejskie Bytów"  Sp. z o.o.
  7. Rejestr skarg
  8. Rejestr - ewidencja wodomierzy
  9. Rejestr podłączeń do sieci wod-kan