Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu
na działce nr
12/10  przy  ul.  A.  Mickiewicza  1  w  Bytowie 
-  etap  IV.  
Remont  nawierzchni komunikacyjnych.

Załączniki:

  • Warunki do składania ofert na zagospodarowanie.pdf 
  • Formularze oferty - zał. nr 1,2,3.pdf 
  • Projekt umowy - zał. nr 4.pdf 
  • Projekt budowlany zagospodarowanie terenu zał. nr 5.pdf 
  • Przedmiar robót zał. nr 6.pdf