Ogłoszenie taryfy na rok 2015

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)

 

OGŁASZA

 

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od dnia 01.12.2014 roku do 30.11.2015 roku zatwierdzoną Uchwałą Nr XLV/409/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zbiorowego zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa zawiera zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Bytów na okres 12 miesięcy: od 1.12.2014 r. do 30.11.2015 r. Taryfa określa także zasady ich stosowania.

Podstawę prawną opracowania taryfy w szczególności stanowią:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t. jedn. Dz. U. Nr 127, poz.886) , zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w Bytowie, zwane dalej „Spółką” z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Na podstawie § 5 pkt 6) Rozporządzenia taryfa określa stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Bytowa Nr RO 6225/1/07 z dnia 13.06.2007 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:

1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

3. Rodzaje i struktura taryfy

Spółka zastosowała taryfę:

-  jednolitą - ustalono jedną grupę taryfową odbiorców usług

- jednoczłonową  - zawierającą cenę odniesioną do 1 m3

Taryfa zawiera:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) cenę za 1 m3 dostarczonej wody

- w zakresie odprowadzenia ścieków

1) cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków

2) stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.

 

5. Rodzaje i wysokość cen

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki przedsiębiorstwo stosuje:

- cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

Tabela nr 1: Wysokość cen za dostarczoną wodę:

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto
w zł

1.

Wszyscy odbiorcy

zł/1 m3

2,67

 

Tabela nr 2: Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

L.p.

Grupa   odbiorców

 Jednostka

Cena netto w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy

zł/1 m3

 4,11

Do podanych cen dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8 %.

 

- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę naliczane są za dodatkowy ładunek zanieczyszczeń obliczany jako różnica między ładunkiem całkowitym stwierdzonym w wyniku kontroli a ładunkiem dopuszczalnym określonym w umowie i Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się według wzoru:

Qd = Qt x Q x p

gdzie:

Qd          opłata dodatkowa,

Qt             stawka opłat za ścieki wg obowiązującej taryfy,

Q        – średnio dobowa ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ustalona wg zasad określonych w umowie,

p            współczynnik przeciążenia ścieków, liczony wg wzoru:

 

p =

(Si − S0)


S0

 

 

 

 

gdzie:

S1             średnie stężenie wskaźnika zanieczyszczeń stwierdzone w dniu kontroli,

So             dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń.

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach wymiar opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Usługobiorcę na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę na koniec każdego miesiąca.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie na odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wynikach kontroli w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.

Zakończenie okresu naliczania opłaty dodatkowej następuje w dniu poboru prób stwierdzających zaprzestanie naruszania warunków umowy. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się na wniosek i koszt Usługobiorcy.  Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie Usługobiorcy nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli. 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i

     urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej taryfy.

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość zużytej wody ustala się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

 Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W takim przypadku ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłym lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierza głównego, jednak w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza, koszty kontroli ponosi odbiorca.

Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek straży pożarnej dla celów przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek.

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Dostawcę odsetek ustawowych.

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, zezwoleniem na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów” uchwalonym przez Radę Miejską w  Bytowie w 2012 r. (Uchwała nr XXIV/192/2012).

 

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. świadczą dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków w zakresie uzyskanego zezwolenia.

 

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych, podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.

Ścieki odprowadzane z terenu miasta i części Gminy oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Ich jakość jest zgodna z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Bytowy.

W celu poprawy jakości Spółka dokonuje wymiany sieci wodociągowo-kanalizacyjnych budowanych w latach przedwojennych, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę jakości świadczonych usług.

 

INFORMACJA DODATKOWA

W związku ze zmianą ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. w Bytowie dokona w miesiącu listopadzie odczytów wszystkich wodomierzy u odbiorców korzystających z naszych usług.

W celu przyspieszenia rozliczeń, zapraszamy odbiorców do podania w terminie do 1 grudnia b.r. do godz. 12.00 stanów wodomierzy na 30.11.2014 r.

Kontakt telefoniczny: Dział Zbytu, tel. 59 722 15 00, 59 822 22 03; 59 822 32 73; e-mail: dzialzbytu@wodabytow.pl