Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje: 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził decyzją nr GD.RZT.70.10.86.2023/D.MW taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Bytów na lata 2023-2026 

Zatwierdzona taryfa na okres  27.04.2023 – 26.04.2024 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,79 zł/m3

4,09 zł/m3

2.

Grupa 2

3,83 zł/m3

4,14 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,98 zł/m3

6,46 zł/m3

 

Zatwierdzona taryfa na okres  27.04.2024 – 26.04.2025 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,80 zł/m3

4,10 zł/m3

2.

Grupa 2

3,84 zł/m3

4,15 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

6,23 zł/m3

6,73 zł/m3

 

Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2025 – 26.04.2026 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,91 zł/m3

4,22 zł/m3

2.

Grupa 2

3,95 zł/m3

4,27 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

6,31 zł/m3

6,81 zł/m3

 

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych.

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej (np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy itp.), Gmina Bytów pobierająca wodę: z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann, do zraszania ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe.

* cena określona w taryfie jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%), wartość brutto została obliczona dla 1 m3  

Załączniki:

  • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów na lata 2023-2026.pdf