Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok

OGŁOSZENIE

„Wodociągi Miejskie Bytów” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie przy ul. Mickiewicza nr 1 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz audyt podatkowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., a także sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację  majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
2. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) objęcie badaniem metodą pełną wszystkich dokumentów z następujących obszarów: sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, środków trwałych w budowie,
b) gotowość do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
3. Planowany termin zakończenia badania – 25 marca 2022 rok.
4. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie: firma i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych rewidentów, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, skład zespołu realizującego badanie;
b) cenę netto za przeprowadzenie audytu podatkowego wraz z badaniem sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania oraz warunki płatności (cena obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia rewidenta);
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
d) zaświadczenie o numerze klasyfikacyjnym REGON;
e) zaświadczenie o NIP
f) zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
g) certyfikat potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego;
h) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.

Termin i miejsce złożenia oferty:
Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem firmy oferenta oraz dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.” w terminie do 20.10.2021 r. do godz. 15.00 pod adresem:
„Wodociągi Miejskie Bytów” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza nr 1, 77-100 Bytów
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 31 października 2021 r.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.