logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez

Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu ciężarowego."