Wzory umów

Załączniki:

  • wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i_lub odprowadzanie ścieków.pdf 
  • informacja konsumencka do umowy zawieranej pozal lokalem.pdf 
  • Informacja konsumencka do umowy zawieranej w siedzibie Spółki.pdf 
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i_lub odprowadzanie ścieków (dla osób fizycznych).pdf 
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i_lub odprowadzanie ścieków (dla osób prawnych).pdf 
  • OWU.pdf